Lagerarbetarnas Blog

maj 30, 2011

Handels kongress skärper kraven på bemanningsbranschen

Filed under: Handels policy och avtalskrav,Kampen mot bemanningsföretag — lagerarbetare @ 2:19 e m

Handels kongress antog följande text:

Bemanningsbranschen
Användandet av bemanningsföretag ökar på hela arbetsmarknaden. Handels menar
att bemanningsföretag kan vara ett komplement för att hantera tillfälliga
arbetstoppar inom alla våra verksamhetsområden. Handels ska arbeta för att
arbetsgivaren som huvudregel bedriver verksamhet i egen regi och accepterar inte att
bemanningsföretag blir en permanent del av av en verksamhet eller utgör
totalbemanning. Därför är det också viktigt att Handels centralt såväl som lokalt
arbetar för och ser till att all verksamhet som omfattas av kollektivavtalet utförs av
de egna anställda.

Överenskommelser mellan fack och arbetsgivare är det främsta sättet att reglera
användandet av bemanningsföretag. Om bemanningsföretag ska tas in ska
medlemmar genom den fackliga organisationen på arbetsplatsen ha inflytande över
detta genom medbestämmandeförhandlingar, och det ska regleras genom
överenskommelser och lokala avtal. För att det fackliga inflytandet ska bli reellt och
effektivt måste dock vetorätten i medbestämmandelagen förstärkas.

LAS har förstärkts i de flesta av våra kollektivavtal så att arbetsgivaren inte kan
använda bemanningsföretag när uppsagda har återanställningsrätt. Oavsett detta
kommer Handels under kommande kongressperiod verka för en ändring i LAS så att
företag inte får använda sig av bemanningsföretag under löpande uppsägningstid och
så länge det finns personer med återanställningsrätt. Handels ska verka för att att
genom lagstiftning stoppa de orimliga arbetsvillkoren för
bemanningsföretagsanställda samt att lagen om privat arbetsförmedling och
uthyrning av arbetskraft ses över för att förtydliga reglerna kring uthyrning av
personal.

Handels ska fortsätta att arbeta för att anställda i bemanningsföretag omfattas av
kollektivavtal och att arbetstagare som arbetar i samma verksamhet ska ha
likvärdiga löner och villkor. Tillsammans med LO ska Handels utveckla
kollektivavtalen och möjligheterna för att lokala klubbar att företräda anställda i
bemanningsföretag. Handels ska också arbeta för att fler anställda i
bemanningsföretag blir medlemmar i en facklig organisation. Handels ska
tillsammans med LO verka för att auktoriseringen av bemanningsföretagen skärps.

En del företag använder sig av egna vikariepooler istället för bemanningsföretag. Det
är viktigt att se till så att ett minskat användande av bemanningsföretag inte gör att
andra former av otrygga anställningar ökar. Handels ska därför kartlägga hur
bemanningsföretag och vikariepooler fungerar på våra avtalsområden och i vilken
utsträckning de verkar för att på så vis utveckla det fackliga arbetet tillsammans med
anställda på bemanningsföretag och i vikariepooler. Detta arbete ska ske strategiskt,
strukturerat och långsiktigt.

Läs mer här: Handelsnytt & LO-tidningen

Blogg på WordPress.com.