Lagerarbetarnas Blog

juli 27, 2009

Stöduttalande från Livsklubben vid Carlsbergs Bryggerier AB i Falkenberg

Filed under: Stöduttalande till lagerarbetarna på Lagena — lagerarbetare @ 12:40 e m
  Vi stödjer arbetarnas krav på systembolagets lager Lagena
 Arbetarna på systembolagets lager Lagena i Jordbro kämpar för att stoppa uppsägningarna av 33 anställda. Företaget vill ersätta fast personal med inhyrd. Redan i höstas blev 49 av 150 av med jobbet. 

Det arbetarna på Lagena reagerar mot drabbar många. Bara under maj blev 9000 personer i landet varslade om uppsägning. Samtidigt ökar pressen på arbetsplatserna med fler osäkra anställningar. Det är en utveckling som sliter ner människor, som förstör axlar, knän och slår mot familjer. Striden på Lagena angår alla som vill ha ett slut på den här utvecklingen. Det visar på ett alternativ till uppgivenhet.

Därför stödjer vi Handelsklubben på Lagena i deras krav:

– Lagenas ledning skall dra tillbaka varslen

– Att inte försämra arbetarnas villkor

– Begränsa andelen inhyrd personal

– LO bör organisera kamp mot uppsägningarna

Livsklubben vid Carlsbergs Bryggerier AB i Falkenberg

livs.falkenberg@carlsberg.se

juli 20, 2009

Solidaritet från LKAB:s Kirunagruva

Filed under: Stöduttalande till lagerarbetarna på Lagena — lagerarbetare @ 5:55 f m

Till arbetarna på Lagena i Jordbro

När vi hörde om eran strid för jobben på Systembolagets lager Lagena i Jordbro så inleddes en insamling för att hjälpa er med AD-böterna.

Lagena har kringgått LAS för att kunna ersätta fast personal med bemanningsföretag. Det är en del av arbetsgivarnas offensiv i hela landet att försämra anställningsskyddet och ni visade mod i försöket att stoppa den.

I solidaritet har vi arbetare i LKAB:s Kirunagruva samlat in pengar som satts in på Plusgiro 134456-3.

Lyckönskningar från Kiruna

juli 10, 2009

Stöduttalande från SSU-Kista

Filed under: Stöduttalande till lagerarbetarna på Lagena — lagerarbetare @ 11:22 f m

SSU-Kista sänder detta stöduttalande i solidaritet med arbetarna på Lagena i Jordbro, och deras kamp för att behålla sina jobb. Vi är oroade över den nuvarande utvecklingen där inhyrd personal ersätter den med fast anställning. Det skapas en otrygghet när sådant inträffar på arbetsmarknaden, i den stundande lågkonjunkturen. Själva taktiken med att, från arbetsgivarnas sida, låta allt större andel av personalen ha visstidsanställning, sätter arbetare emot arbetare och är ett avskyvärt försök att splittra arbetarerörelsen! Detta har redan pågått några i det privata näringslivet, och det är beklagligt att statliga företag apar efter detta beteende.

Vi, som ungdomsorganisation, tycker att denna fråga – bemanningsproblematiken – är extra angelägen, då det främst är unga som drabbas av att fast anställning inte är en rättighet.

Vi vill uppmana Lagena att sluta med sitt både olagliga och omoraliska beteende, och än en gång sända vårt stöd till alla kämpar på lagret i Jordbro.
– Stoppa arbetsgivarnas utpressning – stöd lagerarbetarna på Lagena i Jordbro!

– Begränsa andelen inhyrd personal på Lagena till max 10%.

– LO bör organisera kamp mot uppsägningar.

– SSU, i egenskap av LO’s ungdomsförbund, bör ta upp kampen emot bemanningsproblematiken!
Kista, Onsdag 8 Juli 2009.

juli 6, 2009

Stöduttalande från Västerviks Socialistförening

Filed under: Stöduttalande till lagerarbetarna på Lagena — lagerarbetare @ 6:51 e m

Stöduttalande till arbetarna på Lagena
– från Västerviks Socialistförening

Mellan måndagen 15 juni och torsdagen den 18 juni strejkade arbetarna på
Systembolagets lager, Lagena i Haninge. Bakgrunden till konflikten är den
konfrontationslinje som – i den ekonomiska krisens tider – valts av många
arbetsgivare gentemot sina anställda. Företag använder hot om uppsägningar
för att tvinga fackföreningar till eftergifter gällande löner och
arbetsvillkor. Vad som gör fallet Lagena speciellt är inte arbetsgivarens
hårdföra linje mot sina anställda utan de anställdas stridbarhet och
förmåga att bjuda motstånd.

Lagena började redan för ett halvår sedan ersätta ordinarie personal med
inhyrd personal från bemanningsföretag. Arbetarna på Lagena har genom
långvarigt fackligt arbete tillkämpat sig löner och villkor som är bättre
än kollektivavtalets miniminivåer och den inhyrda personalen har därmed
använts som lönedumpare. Efter att företaget på nytt valt att varsla den
ordinarie personalen om nya uppsägningar befann sig Lagena-arbetarna vid
vägs ände.
Istället för att lägga sig utan strid och krypa valde de att ta till
strejkvapnet för att försvara sig. Enligt Handelsanställdas förbunds
tolkning råder fredsplikt och arbetsgivarens försämringar av
arbetsvillkoren strider enligt dem inte mot gällande kollektivavtal.
Därmed tvingades arbetarna strejka vilt, d v s utan stöd från sin
fackförenings strejkkassa.
Under fyra dagar demonstrerade arbetarna utanför sin arbetsplats och
blockerade dess grindar. Torsdagen den 18 juni anmälde Lagena sina
anställda till arbetsdomstolen och de kämpande avbröt sin strid, för den
här gången.

Under strejken skedde något som vi i Sverige befriats från sedan skotten i
Ådalen 1931. Polisen ingrep på arbetsgivarens sida och upphävde med hot om
våld arbetarnas blockad och hjälpte företaget att transportera in
strejkbrytare till arbetsplatsen. Om statsmakten fortsätter att agera som
stöd för aggressiva arbetsgivare, kommer tal om att vi är tillbaka där vi
en gång startade inte kunna betraktas som överdrifter.

Sverige har idag en av Europas strängaste strejklagstiftningar. Vid
konflikter då kollektivavtal råder tvingas fackföreningarna ställa sig
passiva när arbetare försvarar sig mot arbetsgivarnas försämringar av
arbetsvillkoren. Makten över konflikter måste flyttas ner till dem som bär
ansvaret att föra dem – till fackföreningarnas medlemmar – så att de
strejkande får tillgång till sina förbunds strejkkassor.

Västerviks Socialistförening ger sitt fulla stöd till arbetarna på Lagena.
Konflikten är långt ifrån avslutad, men vi tackar er för att ni givit ett
exempel för arbetarklassen i Sverige.
Vi lovar att dra vårt strå till stacken för att hjälpa er betala de
skadestånd Lagena yrkar på i Arbetsdomstolen!

Stridbara hälsningar,
Västerviks Socialistförening

juli 1, 2009

Stöduttalande från Socialistiska Partiets verkställande utskott

Filed under: Stöduttalande till lagerarbetarna på Lagena — lagerarbetare @ 9:44 e m

Stöduttalande inför demonstrationen 24 juni
Lagena – solidaritet!

 

I sann kapitalistisk anda, mitt uppe i den nuvarande krisen, passar arbetsgivarna på att gå till attack och struntar fullkomligt i spelreglerna som sägs råda på arbetsmarknaden. Att först varsla arbetare för att i nästa stund anställa folk från bemanningsföretag är helt förkastligt. Det inser var och en.
 
Det var på tiden att arbetarna visade i handling att man måste ta strid om man vill tillvarata sina intressen. Facket centralt gör det inte så Lagenaarbetarna gjorde det enda rätta – att gå i strejk. När kollektivavtal, lagar och paragrafer hindrar arbetarkollektivet att agera just kollektivt, är det arbetarnas rätt till egen organisering som ska gå före.
 
Lagenaarbetarnas beslutsamma strejk fick därför stora spontana sympatier runt om i Sverige. Både på arbetsplatserna och bland den s.k allmänheten såg man strejken som en rättmätig sak och gav den sitt stöd. Att strejka är en allvarlig sak men den tid vi lever i är allvarlig nog. Det är mycket som står på spel just nu.
 
Vi menar att uppsägningarna på Lagena måste dras tillbaka, allt annat är en krigsförklaring mot hela fackföreningsrörelsen. Ni som strejkat har inte bara strejkat för egen sak, ni har visat att det går att säga ifrån och att sammanhållningen är A och O. Ni har visat att en annan väg än passiv anpassning till vilda arbetsgivare är både möjlig och nödvändig. Tillsammans med er säger vi – vi vägrar betala deras kris!
  
Stockholm 24 juni
Socialistiska Partiets verkställande utskott
 
 
 
genom/
Alef Fuentes
Håkan Blomqvist

Stöduttalande från Verkstadsklubben Stena Stål Nybro AB

Filed under: Stöduttalande till lagerarbetarna på Lagena — lagerarbetare @ 9:34 e m

Stöd Lagena-arbetarna – stärk anställningsskyddet!
 
IF Metalls verkstadsklubb på Stena Stål Nybro AB uttalar härmed sitt fulla stöd för arbetarna på Systembolagets dotterbolag Lagena och för deras kamp mot företagets försök att ställa arbetare mot arbetare.
   Vi har tidigare sett uppgifter om företag som i dessa varseltider sagt upp mer personal   än vad situationen krävt, troligtvis med sikte på att öka andelen personal med otrygga anställningsformer.
   När man nu på Lagena tar detta ett steg längre och vill byta ut fast anställd personal mot inhyrda arbetare samtidigt som man använder de lagda varslen som påtryckning för att få personalen att gå med på försämrade löne- och anställningsvillkor, så visar detta på hur urholkat anställningsskyddet är idag.
   Vi ställer oss därför tillfullo bakom Lagena-arbetarnas krav på att Lagena upphör med sin utpressning och att fackförbunden genom kollektivavtal begränsar andelen inhyrd personal till 10%.
   För att undvika liknande situationer i framtiden så kräver vi också att anställningsskyddet förstärks så att möjligheterna att byta fast personal mot inhyrd kraftigt begränsas.
 
All lycka i kampen!
Verkstadsklubben Stena Stål Nybro AB 090617

Stöduttalande från Stockholms LS styrelse

Filed under: Stöduttalande till lagerarbetarna på Lagena — lagerarbetare @ 9:28 e m

Stöduttalande för Lagena-arbetarnas kamp

Styrelsen i Stockholms lokala samorganisation av SAC – Syndikalisterna
vill på detta sätt visa sin obrutna solidaritet med den kamp
lagerarbetarna för på Systembolagets lager i Jordbro för. Arbetarrörelsens
alla grenar måste unisont visa sin avsky för Lagenas arbetarfientliga
politik. Att säga upp tillsvidareanställd personal för att i stället köpa
in samma tjänster av bemanningspersonal är att kringgå intentionerna med
den arbetsrättsliga lagstiftning vi, som en följd av många års facklig
kamp, har i Sverige. Att Lagenaarbetarna tvingas föra denna rättmätiga
kamp utanför sin egen fackliga organisation är ett faktum som kanske kan
stämma till eftertanke. Företaget agerar nu i akt och mening att splittra
de anställda och få dem att acceptera försämrade villkor – kampen mot
detta bör få ett uttalat stöd av alla lönearbetare!

* Facklig kamp till stöd för Lagenaarbetarnas kamp för stärkt
anställningskydd.
* Facklig, demokratisk kamp för ökat arbetarinflytande i produktionen!

Stockholms LS styrelse
2009 06 18

Stöduttalande från SEKO Klubb Årsta postterminal

Filed under: Stöduttalande till lagerarbetarna på Lagena — lagerarbetare @ 9:19 e m

Stöduttalande till Lagenaarbetarna
 
Vi anser att hela fackföreningsrörelsen måste stödja lagerarbetarnas kamp på Lagena, Systembolagets lager i Jordbro, i deras kamp mot orimliga uppsägningar. Att avskeda fast anställda för att ersätta dem med bemanningspersonal är en uppseendeväckande och arbetarfientlig provokation mot lagerarbetarna och deras fackklubb.
  Det här visar hur svagt anställningsskyddet är. LO-förbunden måste ta strid för jobben och stoppa möjligheten att kringgå LAS och ersätta fast anställda genom att hyra in annan personal genom bemanningsföretag.
  Vi instämmer i kravet att hela fackföreningsrörelsen omedelbart ska ge ett effektivt stöd till Lagena-arbetarna. Här handlar det –  som Handelsklubben på Lagena säger –  inte om arbetsbrist, utan om ett sätt att försvaga facket genom att splittra de anställda i syfte att påtvinga dem sämre villkor.
 
• Stoppa arbetsgivarnas utpressning – stöd lagerarbetarna på Lagena i Jordbro!
• Facklig kamp för stärkt anställningsskydd!
 
Stockholm den 18 juni 2009
 
Styrelsen för SEKO Klubb Årsta postterminal
 
SEKO Klubb Årsta organiserar drygt 800 anställda vid Postens sorteringsterminal i Årsta i södra Stockholm.

Stöduttalande från Norsk Syndikalistisk Forbund

Filed under: Stöduttalande till lagerarbetarna på Lagena — lagerarbetare @ 9:15 e m

Hei,
 
Norsk Syndikalistisk Forbund støtter den konflikten dere fører for rettferdige krav, mot oppsigelser
og anstendige arbeidsvilkår!
 
Vi mottar gjerne ytterligere informasjon. Lykke til!
 
Solidarisk hilsen
for NSF-IAA Arbeidsutvalget
Peter Green- Sekretær

Stöduttalande från SEKO Sektion Åkandes styrelse

Filed under: Stöduttalande till lagerarbetarna på Lagena — lagerarbetare @ 9:13 e m

Allt stöd till den kämpande Handelsklubben på Lagena 

På Systembolagets dotterbolag Lagena vill ledningen ersätta fast anställd personal med inhyrd personal från bemanningsföretag. Den lokala Handelsklubben vägrar att gå  med på försämringarna och kämpar aktivt mot denna attack från företagsledningen. Varslen kommer trots att det inte finns någon arbetsbrist. Kampen på Lagena är en angelägenhet för hela arbetarrörelsen. Den rådande ekonomiska krisen utgör ett utmärkt svepskäl för att kunna avskeda arbetare och öka arbetstakten. Det är en utveckling som spär på ohälsa och sociala problem. 

En seger för arbetarna på  Lagena skulle visa att det går att kämpa emot när företagsledningar vill genomföra försämringar. Det skulle ge inspiration till andra arbetare i samma situation runtom i landet. Omvänt kan en förlust på Lagena ge andra arbetsgivare signalen att de kan genomföra samma sak. 
 

Sektion Åkandes styrelse ställer oss bakom Handelsklubben på Lagenas krav: 

  • Lagenas ledning ska dra tillbaka varslen
  • Begränsa andelen inhyrd personal på Lagena till max 10%
  • LO bör organisera kamp mot uppsägningar

 
 
 

Med hopp om en snabb seger,

SEKO Stockholms styrelse 

Nästa sida »

Blogg på WordPress.com.